Villkor och integritet

Prenumerationsvillkor och integritetspolicy

Varmt välkommen som ny användare och prenumerant av Zcooly Hack och/eller Zcooly Play. Vi vill att du ska känna dig trygg och därför är det viktigt att du läser igenom våra prenumerationsvillkor inklusive integritetspolicy. Detta för att det talar om vad du har för rättigheter och skyldigheter. Du kan enkelt läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter. På Zcooly värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Varmt välkommen till oss, hoppas att du kommer uppleva massor av roligt lärande.

1. Prenumerationsvillkor

Dessa prenumerationsvillkor inklusive integritetspolicyn fortsatt nämnt som (”Prenumerationsvillkor”)  är upprättade av Zcooly AB org. Nr 556907-5137. Villkoren gäller för dig som privatperson respektive juridisk person. Du som registrerat dig som användare på Zcooly Hacks- och Zcooly Plays internettjänster och applikationer (gemensamt ”Tjänsten”), eller ingått ett separat prenumerationsavtal om nyttjande av Tjänsten. Villkoren samt eventuellt separat prenumerationsavtal utgör sammantaget det avtal (”Avtalet”) som slutits mellan Kunden och Zcooly AB.

För Kunder som är under 18 år:
Om du som Kund inte fyllt 18 år måste du och din vårdnadshavare godkänna dessa prenumerationsvillkor. Genom att godkänna dessa villkor bekräftar du som är vårdnadshavare för en Kund under 18 år, att du ger ditt samtycke att Avtalet ingås mellan Zcooly och Kunden. Zcooly förbehåller sig rätten att kontakta vårdnadshavare för att bekräfta att ett giltigt samtycke har lämnats.

2. Tjänst och betalning

2.1 Tjänsten
Med Tjänsten avses Zcoolys digitala tjänster inklusive all funktionalitet, alla gränssnitt och allt innehåll. Det innefattar all text, musik, alla bilder och filmer samt all data och mjukvara som Zcooly tillgängliggör genom Tjänsten på webbplatser och i olika applikationer. Vissa delar av Tjänsten kan från tid till annan komma att tillhandahållas gratis. Du kan läsa mer om Tjänsten genom att besöka vår webbplats www.zcooly.se.

2.2 Ändringar i tjänsten
Zcooly förbehåller sig rätten att när som helst fritt ändra i och uppdatera Tjänsten, vilket innebär att till exempel Tjänstens innehåll, struktur, funktionalitet och söksystem kan komma att förändras över tid.

Om en ändring av Tjänsten inte har meddelats av Zcooly minst en 1 månad i förväg och den väsentligen försämrar din nytta av Tjänsten (t.ex. om ditt läromedel helt tas bort ur Tjänsten) har du rätt att säga upp Avtalet. Om du använder Betaltjänsten kan du i så fall också kräva återbetalning av redan betald prenumerationsavgift upp till ett skäligt belopp som motsvarar det som återstår av den pågående prenumerationsperioden. Du kan endast kräva återbetalning om du också säger upp Avtalet (se punkt 4 nedan om hur detta går till). Om du fortsätter att använda Tjänsten efter att en ändring har skett kommer du att anses ha godkänt ändringen. Utöver vad som framgår ovan accepterar du att du inte kan begära några som helst skyldigheter från Zcooly, på grund av att Tjänsten ändras på det sätt som beskrivs ovan.

2.3 Koder och andra förbetalda tjänster
Koder, presentkort, förbetalda erbjudanden och andra liknande erbjudanden som ger tillgång till Betaltjänsten (hädanefter ”Koder”) kan komma att tillhandahållas eller säljas av eller på uppdrag av Zcooly. Om du använder en Kod för att få tillgång till Betaltjänsten kan du komma att uppmärksammas om att särskilda villkor gäller för Koden, vilka även kan omfatta villkor för din tillgång till Tjänsten. Du samtycker härmed till att följa alla sådana särskilda villkor, vilka kommer att anses utgöra en del av Avtalet mellan dig och Zcooly.

2.4 Gratisvarianter
Då och då kan vi, eller andra å våra vägnar, erbjuda gratisvarianter av Tjänsten för en viss tid, utan krav på betalning eller till ett reducerat pris där man helt enkelt får prova på helt gratis. Syftet med gratisvarianter är att användare ska kunna prova Tjänsten, eller delar av den, under en begränsad period för att bilda sig en uppfattning om Tjänsten. Zcooly förbehåller sig rätten att helt efter eget behag ändra eller dra tillbaka gratisvarianter när som helst utan förvarning och utan ansvar, i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

För vissa gratisvarianter kommer vi kräva att du lämnar dina betalningsuppgifter för att starta gratisvarianter. När sådana gratisvariant upphör kan vi automatiskt börja att debitera dig för det användbara som en betald prenumeration från och med den första dagen efter gratisvariantens upphörande, på en återkommande periodsbasis. Genom att uppge dina betalningsuppgifter I samband med tecknandet av gratisvarianten accepterar du att vi debiterar dig denna avgift med användning av sagda betalningsuppgifter. Om du inte vill ha denna avgift måste du säga upp den aktuella prenumerationen eller avsluta ditt konto innan gratisvarianten löper ut under mitt konto-sidan. Om du inte vill debiteras I fortsättningen på en återkommande månadsbasis måste du säga upp den aktuella betalda prenumerationen eller avsluta ditt konto innan den aktuella betalningsperioden tar slut under mitt konto-sidan. Betald prenumeration kan inte sägas upp före utgången av den period som du redan har betalat för.

3. Licensupplåtelse och dina rättigheter

3.1 Immateriella rättigheter
Tjänsten och alla immateriella rättigheter hänförliga tillhör Zcooly och/eller Zcoolys licensgivare. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats Kunden enligt Avtalet är förbehållna Zcooly. Avtalet medför alltså inte att någon immateriell rättighet eller del av sådan rättighet, utöver den i Avtalet specificerade nyttjanderätten, övergår till Kunden. Detta innebär också att du inte har rätt att analysera, undersöka, ändra, kopiera, sprida, sälja eller på något annat immaterialrättsligt relevant sätt förfoga över Tjänsten, annat än vad som följer av detta Avtal eller tvingande tillämplig lagstiftning, eller om du inhämtat Zcoolys föregående skriftliga samtycke till sådant förfogande.

3.2 Licensupplåtelse
Zcooly tillåter inte att Tjänsten missbrukas under avtalstiden (se punkt 4 nedan om avtalstiden) på de villkor som framgår av detta Avtal och med de rättigheter och begränsningar som följer av att du antingen har aktiverat Betaltjänsten eller använder Gratistjänsten. Licensen upplåts till en viss namngiven person, eller till ett visst antal användare, i enlighet med vad som överenskommit i eventuellt separat prenumerationsavtal eller vid Kundens registrering. Följande villkor gäller också för privatpersoner respektive juridiska personer:

A) Privatperson
Användare med privat prenumeration har rätt att använda Tjänsten för enskilt bruk. Varje användarkonto är personligt och får ej delas med andra. Tillgång till Tjänsten erhålls när registrering har slutförts och Villkoren accepterats. Tjänsten anses levererad då Kunden får tillgång till Tjänsten efter att registrering har slutförts och Villkoren accepterats.

B) Juridisk person
Användare med prenumeration via juridisk person har rätt att använda Tjänsten för det antal användare som överenskommits vid tecknande av eventuellt prenumerationsavtal. Kunden ansvarar gentemot Zcooly för att se till att dess användare följer detta Avtal. Tillgång till Tjänsten erhålls när registrering har slutförts, Villkoren accepterats och nödvändiga uppgifter för tillgång av Tjänsten har mottagits av en för Kundens räkning utsedd kontaktperson via e-post. Nödvändiga uppgifter för tillgång till Tjänsten skickas så snart kontaktuppgifter lämnats av Kunden och dessa registrerats av Zcooly. Tjänsten anses levererad då uppgifter för tillgång till Tjänsten skickats till Kunden.

C) Användning av Tjänsten i skolan
Innehåll såsom pedagogik, hints, prov, text-, bild- och filmmaterial som erbjuds i Tjänsten och som är producerat av Zcooly får användas fritt i skolor som är Kunder och som betalar för licenser per elev och per lärare. Detta utifrån antalet elever och lärare vid läsårets början eller då Avtal ingicks om nyttjande av Tjänsten. Det innebär att lärare som registrerats för Tjänsten får skriva ut och kopiera material för användning tillsammans med sin/sina klasser, samt att elever kan använda material från Tjänsten i grupparbeten och redovisningar i skolan.

3.3 Användarinnehåll
Du behåller äganderätten och eventuella immateriella rättigheter till sådant innehåll som du eventuellt skapar inom Tjänsten och all feedback som du på annat sätt lämnar till Zcooly (”Användarinnehåll”) men genom att ingå detta Avtal erbjuds du inte licens för Zcooly för att Tjänsten ska missbrukas under avtalstiden för att använda sådant Användarinnehåll i syfte att vidareutveckla och marknadsföra Tjänsten. Det inkluderar att Kunden inte har rätten att modifiera Användarinnehållet och underlicensiera detta till tredje parter. Du bekräftar och accepterar att denna licens kvarstår även om Avtalet sägs upp, oavsett anledningen till sådan uppsägning.

4. Avtalstid, uppsägning och avstängning

4.1 Avtalstid och uppsägning utan särskild anledning
Detta Avtal gäller tills dess att det sägs upp av antingen dig eller Zcooly. Både du och Zcooly har rätt att när som helst och utan särskild anledning säga upp Avtalet och din användning av Tjänsten. Om du använder Betaltjänsten upphör i så fall detta Avtal och din rätt att använda Tjänsten när din pågående betalda prenumerationsperiod löper ut. Om du använder Gratisvariant så upphör Avtalet och din rätt att använda Tjänsten omedelbart.

4.2 Uppsägning på grund av avtalsbrott
Zcooly har rätt att säga upp detta Avtal med omedelbar verkan om Kunden bryter mot Avtalet på någon väsentlig punkt. Du accepterar och bekräftar att du är införstådd med, att du kan komma att bli skyldig att ersätta Zcooly för den eventuella skada som Zcooly lider till följd av ett avtalsbrott, t.ex. om du förfogar över Tjänsten i strid med licensvillkoren i punkt 3 ovan eller möjliggör för andra att få obehörig tillgång till Tjänsten.

4.3 Tillfällig avstängning av Tjänsten
Zcooly kan komma att tillfälligt begränsa eller stänga av din tillgång till Tjänsten från tid till annan. Detta kan t.ex. bero på att Zcooly genomför underhåll på Tjänsten. Zcooly har också rätt att spärra din tillgång till Tjänsten om du eller Zcooly har skälig anledning att misstänka att du har använt Tjänsten, dess innehåll eller Zcoolys immateriella rättigheter i strid med dessa Villkor, eller att du på annat sätt brutit mot Avtalet. Om du inte betalar din prenumerationsavgift i tid har Zcooly också rätt att spärra din tillgång till Betaltjänsten, eller ersätta den med Gratistjänsten, till dess att betalningen är erlagd.

4.4 Ingen ersättning
Om du eller Zcooly säger upp Avtalet, eller om Zcooly avbryter din tillgång till Tjänsten enligt ovan, accepterar du att Zcooly, i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, inte har något ansvar eller några förpliktelser gentemot dig och att Zcooly inte kommer att återbetala eventuella belopp som du redan har betalat, förutom i sådana fall som anges i punkt 2.2 ovan.

4.5 Uppsägning av prenumeration
Gå till https://login.zcooly.se/subscription i en webbläsare och logga in. Klicka sedan på “Mitt konto” och efter det på fliken “Prenumeration”. För att avbryta din prenumeration, klicka på länken: “Avbryt prenumeration”.

5. Ångerrätt

Enligt lagen (SFS 2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) har du om du är konsument ångerrätt i 14 dagar efter dagen då avtalet om prenumerationen ingicks. Om Kunden önskar utnyttja ångerrätten inom denna tidsram kan Kunden avsluta sin prenumeration under Mitt konto-sidan.

6. Upplåtelse och överlåtelse

Kunden äger inte rätt att, utan Zcoolys samtycke, upplåta eller överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet. Zcooly har rätt att överlåta Avtalen eller någon del av dem och Zcooly har rätt att delegera vissa eller alla sina skyldigheter enligt Avtalen. Du får inte överlåta Avtalen eller någon del av dem och inte heller överföra eller underlicensiera dina rättigheter enligt Avtalet till någon tredje part.

7. Användning och ansvar

Kunden får inte använda Tjänsten i strid med Avtalet eller i strid med tillämpliga lagar och föreskrifter.

Kunden förbinder sig att inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig samt se till att handlingar såsom användarnamn och lösenord för Tjänsten förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till dessa. Kunden skall omgående underrätta Zcooly om obehörig fått tillgång till dessa uppgifter. I fall då Zcooly kan konstatera att Kundens användarnamn och lösenord missbrukas har Zcooly även rätt att tilldela Kunden ett nytt användarnamn och lösenord.

8. Personuppgifter, sekretess och cookies

Referens: EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR (679/2016)

8.1 Din säkerhet är viktig för oss
På Zcooly värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

8.2 Behandling av personuppgifter
Syftet med att behandla dina personuppgifter är främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig men även för att uppfylla lagar och avtal. Därför kan vi komma att behöva dela dina personuppgifter med en tredjepart, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för det ändamål det samlats in för, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller support, uppföljning och information.
Du har rätt att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Vi sparar dina uppgifter i 36 månader efter avslutad kontakt.

8.3 De personuppgifter som vi lagrar är:
– Användarnamn
– E-postadress
– För- och efternamn i vissa fall
– Födelseår i vissa fall
– IP-adress
– PIN-kod

8.4 Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är:
– Avtal, i de fall vi har ett avtal med er som kund.
– Samtycke, i det fall du prenumererar på vårt nyhetsbrev, i de fall du registrerar dig för att logga in på Zcooly och spela våra lärande spel, i de fall vi fotograferar eller filmar för våra digitala kanaler och i de fall du anmäler dig till ett av våra event.
– Intresseavvägning, i de fall du söker en tjänst hos oss.

8.5 Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Zcooly AB, org. nr 556907-5137, med adress Bror Nilssons gata 4, 417 55 Göteborg, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

8.6 Dina rättigheter
Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort samt begära att de ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Du har också rätt att begära registerutdrag över de uppgifter som vi har om dig. En begäran om registerutdrag ska skickas till dataskydd@zcooly.se. Om du har några frågor gällande denna integritetspolicy eller anser att vi på något sätt brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud på samma mailadress. Du kan också lämna in klagomål till Datainspektionen.

10. Meddelanden

Meddelanden från Zcooly till Kunden som skickats till den av Kundens angivna e-postadressen och/eller till Kundens angivna mobiltelefonnummer skall anses ha nått Kunden ett dygn efter att meddelandet skickades. Det är din skyldighet att meddela Zcooly om du skulle byta kontaktuppgifter och Zcooly har rätt att förlita sig på att de kontaktuppgifter du har registrerat hos Zcooly är korrekta. Zcooly kan med jämna mellanrum skicka ut e-post till dig med bl.a. information om framsteg i ditt spelande, nyheter i tjänsten eller tips som kan göra upplevelsen med Zcooly ännu bättre. Du kan när som helst kontakta Zcooly och be om att inte längre få dessa e-postutskick.

11. Ansvar och ansvarsbegränsning

Zcooly garanterar att Zcooly har rätt att upplåta licens till Tjänsten enligt dessa Villkor.

Zcooly åtar sig inget ansvar för eventuella fel och brister i innehållet i Tjänsten eller i dess tillgänglighet och du bekräftar att du förstår att ingen mjukvara eller digital tjänst är helt felfri och att t.ex. buggar kan uppstå i Tjänsten. Zcooly bär inte heller ansvar för eventuella skador, vare sig direkta eller indirekta, som orsakas eller uppkommer till följd av användningen av Tjänsten. Detta inklusive eventuella skador som uppkommer till följd av att Tjänsten inte kan användas på avsett sätt t.ex. då Tjänsten tillfälligt ligger nere eller drabbas av störningar.

12. Ändrade villkor

Zcooly förbehåller sig rätten att kunna ändra Villkoren precis när de vill. Meddelande om ändring meddelas på Tjänstens webbplats senast 14 dagar innan ändringen träder i kraft, samt kan komma att meddela Kunden via angivna kontaktuppgifter till angiven adress inom samma tidsram. Ändringar är bindande för Kunden, om inte ändringen skäligen kan anses innebära väsentlig olägenhet för Kunden och denne senast 7 dagar efter mottaget meddelande om en kommande ändring, meddelar Zcooly om omedelbar uppsägning av Tjänsten. Avtalet upphör då att gälla så snart Zcooly fått meddelande om uppsägning.

12. Tillämpling lag och tvistlösning

Tvist med anledning av detta avtal mellan Zcooly och Kunden skall avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

Om du är konsument och har synpunkter eller klagomål på Tjänsten, kan du också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden ARN. Du hittar mer information om ARN på www.arn.se. Du kan också kontakta ARN genom nedanstående kontaktuppgifter.

Allmänna Reklamationsnämnden
Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00
Epost: arn@arn.se

Hittar du inte vad du söker?

Kontakta gärna oss på

hjalp@zcooly.se