Att lära sig addition

Vad är addition och hur lär barn sig att addera?

Addition är ett av de fyra grundläggande räknesätten inom aritmetiken. Det betecknas oftast med plustecknet (+) och till vardags kan vi benämna addition som att ’plussa’, alltså lägga ihop, värdet av två eller flera tal till en summa. Addition är ofta det är det första räknesättet vi lär oss efter att vi lärt oss att räkna.

Men hur går man egentligen från att lära sig räkna till att förstå sambandet mellan uppräkning och addition?

Utveckla additionsförmågan

Föregångaren till att lära sig addition är som nämnt ovan att lära sig räkna. Ofta börjar uppräkning bara som en kul aktivitet, där barnen säger siffror och räkneord. Men sambandet mellan att räkna och addera är inte tydligt till en början, därför är det bra att återkoppla med frågan ”hur många?” efter en uppräkning. Detta kan vara konstigt för oss som redan ser sambandet mellan att räkna och addition, men för barn kan det vara svårt att greppa utan återkoppling.

Genom att återkoppla med frågor som ’Hur många?’ efter en uppräkning lär vi barn sambandet mellan att räkna och addera.

Ett enkelt exempel på återkoppling kan vara om barnet hoppar upp och ner samtidigt som de räknar 1,2,3 … och när de hoppat klart ställer man frågan ”hur många gånger hoppade du?”. Sådan återkoppling hjälper barnets förståelse för sambanden.

Introducera de formella symbolerna

Barn behöver lära, hantera och upptäcka alla steg inom de vanliga givna faserna innan vi inför de formella symbolerna. Det är därför sunt att vänta med dessa (+ – =) tills dess att barnet är moget, för att inte hindra och försvåra inlärningen. Det är viktigt att barnet har gått genom de tre första faserna för addition innan man förväntar sig att hen ska använda sig av + eller =.

Fyra olika faser för addition:

  1. När barnet ska ta reda på hur många bollar det finns i en samling, på exempelvis två grupper om 4 och 6, räknar de först fyra och sedan sex för att sedan räkna alla tillsammans 1,2,3,4…10. Varje föremål räknas ett efter ett.
  2. Med tiden lär de sig att starta från 4 för att räkna upp till 10.
  3. Så småningom lär de sig också att de kan starta räkningen från det största talet, alltså 6 för att räkna upp till 10, på så vis förkorta räkneprocessen.
  4. Till sist förstår och använder de sig av de formella symbolerna += (plustecken och likhetstecken).

Talkamrater

Talkamrater är två siffror som tillsammans blir ett annat tal. T.ex. är 6 och 4 talkamrater för 10. När barn lär sig addition är det värdefullt att få in en viss automatisering av detta så att varje operation går snabbare. När man vet att 4 och 6 blir 10 går det mycket snabbare än att räkna upp varje siffra som i steg 1 eller 2 över. Denna kunskap underlättar dessutom för vidare utveckling inom matematiken.

Tips för att lära barn att addera

Ta fram något konkret material (ex klossar, makaroner). Lägg fram ex 6 klossar. Hur många är det? Lägg till en/två klossar till. Hur många är det nu? Be barnen räkna högt och studera hur de räknar. Börjar de om varje gång från 1 eller räknar de upp från 6? Fortsätt lägga till klossar.

För att befästa kunskap kring talkamrater är en rolig lek att ställa frågor från lite olika vinklar: ”Vilka är talkamrater för 10? Säg så många du kan!”, ”3 och 4 är talkamrater för ett tal – vilket?”, ”hur många olika par talkamrater finns för 8?”. Detta är en lek som fungerar lika bra hemma som i bilen eller på bussen.

Läs flera av våra artiklar om matte.