Lära barn division

Lära barn division

Division är ett av de fyra aritmetiska räknesätten och introduceras efter multiplikation. Division brukar man starta med i 8-9års åldern. Det är viktigt att barnet har bra koll på multiplikationstabellerna för att få en bra start med division.

Kort sagt är division hur många gånger ett tal kan delas på ett annat tal.

Tre viktiga aspekter av division

När man börjar lära sig division är det viktigt att ha koll på begreppen, förstå sambandet mellan division och multiplikation och att lära sig både delnings- och innehållsdivision.

1. Begreppen täljare, nämnare och kvot

Det tal du ska dela kallas täljare (tak) och det du delar med kallas nämnare. Resultatet av divisionen kallas kvot.

2. Sambandet mellan division och multiplikation

Division kan ses som omvänd multiplikation och multiplikation som omvänd division, de är varandras inversa operationer. För att ta siffrorna från exemplet ovan kan vi se att 12/4=3 och att 3*4=12.

Om ett barn kan sina multiplikationstabeller blir det en fördel i mötet med division, eftersom det då blir lättare att behärska divisionstabellen. Det blir även lättare att få dem upptäcka sambanden mellan de olika räknesätten.

3. Delningsdivision och innehållsdivision

Det finns två olika divisionstankar: delningsdivision och innehållsdivision. Innehållsdivision kan ses som upprepad subtraktion och delningsdivision som likadelning. Det är ganska vanligt att man först introducerar division genom likadelning då detta är den mest välbekanta situationen för barn. Men det är viktigt att även fokusera och arbeta aktivt med tänket kring med innehållsdivision.

Delningsdivision är när du har en helhet som ska fördelas på ett givet antal delar och man vill veta hur stor del varje del blir. Tillexemåel om jag har 12st godisbitar som ska delas mellan fyra barn, får barnen tre bitar var. Tänket blir här 12 godisbitar som ska delas upp i fyra lika stora grupper. Bilden under visar första uppdelningen när 12 godisbitar ska delas mellan Plagneta, Pi, Malte och Håke från Zcoolys värld. Varje karaktär får först en godisbit var, sen en till och en sista tredje godsbit när av de resterande fyra bitarna i högen. Varje person får alltså tre godisbitar var. Gott!

Illustration på delningsdivision, man upprepar att dela i 4 tre gånger.

Innehållsdivision är när man vet storleken på varje del och vill veta hur många sådana delar som finns/ryms i helheten. Om jag har 12 godisbitar som ska fördelas så att varje barn får fyra bitar, då räcker det till tre barn. Tänket blir då hur många 4-or ryms i 12?

Illustration på innehållsdivision, vi kan se att det ryms tre 4-or i 12.

När det inte blir jämna siffror

Ibland när man delar ett tal med ett annan tal, går talen inte jämt ut – det blir istället en rest. Detta har vi skrivit mer om i artikeln division med uppställning.

Uppmuntra ditt barn att hitta och lära division

Det är en fördel att introducera konceptet division tidigare om det dyker upp naturliga vardagssituationer. Till exempel om 4 barn ska dela på 20 godisbitar, hur många godisbitar får då varje barn?

Lyft matematiken i era vardagliga situationer, låt dem dela upp olika saker och förtydliga sedan vad ni gjort. Till exempel dela upp en påse med kolor på familjen, knyt samman aktiviteten och berätta vad ni gjort. I påsen fanns det femton kolor, du delade dem på tre personer och alla fick fem kolor var, skriv upp vad ni gjort på ett papper (15/3=5). I denna aktivitet får du in alla moment hen behöver lära sig för att skapa den matematiska förståelsen, bilden (femton kolor), grupperingen (tre), hur många (fem) plus den skriftliga uträkningen.